Sustainability Strategy 2019 - 2023

De sterke prestaties van Sika zijn gebaseerd op de bedrijfsfilosofie en de geest van Sika, die worden geïllustreerd door de vijf waarden en principes die het DNA en de cultuur van het bedrijf vormen: Klant Eerst, Moed voor Innovatie, Duurzaamheid & Integriteit, Empowerment & Respect en Resultaatgericht Management

De groei- en duurzaamheidsstrategieën van Sika zijn in 2019 op elkaar afgestemd en zijn nauw met elkaar verbonden:

  • De groeistrategie Sika 2023 garandeert succes op lange termijn en winstgevende groei. De innovatiedrang van het bedrijf in combinatie met duurzaamheid is een belangrijk element. Duurzaamheid is het overkoepelende principe met als algemeen doel de CO2-uitstoot (scope 1 en 2) per verkochte ton tot 2023 met 12% te verminderen.
  • De duurzaamheidsstrategie "More Value - Less Impact" 2023 omvat de resultaten van de in 2018 uitgevoerde materialiteitsanalyse en de ontwikkeling van de groeistrategie van Sika. Het verwijst naar de ambitie van Sika om de waarde van haar oplossingen en bijdragen voor alle groepen belanghebbenden te maximaliseren en tegelijkertijd de risico's en het verbruik van hulpbronnen in verband met waardecreatie te minimaliseren. Met de strategie "Meer Waarde - Minder Impact" streeft Sika zes strategische doelgebieden na, met name Klimaatprestaties, Energie, Afval/Water, Maatschappelijke Betrokkenheid, Veiligheid op de Werkplek en Duurzame Oplossingen.
SDG 2021 ecologisch
SDG 2021 sociaal
SDG 2021 economie

Sika Roadmap

De roadmap voor duurzame ontwikkeling van Sika omvat tussentijdse mijlpalen die tussen 2021 en de tweede helft van 2022 zullen worden bereikt:

glo.sika-roadmap-grafik-2021
  • Scope 3 Beoordeling: Sika heeft een bedrijfsbreed initiatief gelanceerd in 2020/2021 om de CO2eq emissies van haar Scope 3 activiteiten te beoordelen en te berekenen in overeenstemming met de vereisten van het Greenhouse Gas Protocol (GHGP). Op basis van deze analyse zal Sika haar koolstofreductietraject bepalen dat zal bijdragen tot het bereiken van netto nul tegen 2050.
  • Duurzame Ontwikkeling, Scope 3, ESG-workshops: er werden drie interne workshops georganiseerd voor het management van de Groep door interne en externe deskundigen om een discussie op gang te brengen over duurzaamheidsthema's en om het komende strategische herzieningsproces voor te bereiden.
  • Materialiteitsanalyse: Sika begon te werken aan de Sika 2022 materialiteitsanalyse als belangrijke basis voor de strategie 2028. De nieuwe materialiteitsmatrix zal in februari 2022 door de Groepsdirectie worden herzien en in de tweede helft van 2022 door de Raad van Bestuur worden goedgekeurd.
  • TCFD: Sika is een formele voorstander van de TCFD aanbevelingen en in 2021 heeft het bedrijf haar analyse verder verfijnd.
  • Net Zero Roadmap: Sika pakt klimaatverandering op een alomvattende manier aan in haar strategische ontwikkeling. De afgelopen jaren zijn verschillende activiteiten uitgevoerd om de basis te leggen voor Sika's volgende net zero roadmap.
  • Sika als facilitator: Sika zet zich in om haar klanten te helpen hun CO2-uitstoot te verminderen door innovatieve producten en oplossingen aan te bieden. Dankzij de technologieën van Sika kunnen de bouw- en transportsector vooruitgang boeken op hun weg naar klimaatneutraliteit.
  • Audit: Sika heeft een externe accountant geselecteerd om een beperkte audit uit te voeren van de niet-financiële gegevens en informatie van 2022.
  • Strategie 2028: in februari 2022 hield Sika de eerste workshops ter voorbereiding van het proces van herziening van de bedrijfsstrategie, waarbij duurzaamheid verder wordt geïntegreerd met winstgevende bedrijfsgroei op lange termijn.

Beheer en Organisatie

In 2021 benoemde Sika Patricia Heidtman tot directeur Innovatie en Duurzaamheid en lid van de groepsdirectie. De combinatie van leiderschap voor innovatie en duurzaamheid zal Sika in staat stellen de integratie van duurzaamheid in de organisatie op alle niveaus te versnellen en een leider in haar sector te worden.

In 2021 heeft Sika de verantwoordelijkheid voor ESG-monitoring toegewezen aan de afdeling Corporate Finance, onder leiding van de Chief Financial Officer (CFO), om het proces van het verzamelen van niet-financiële gegevens en informatie voor de Sika Groep verder te versterken. Het holistische monitoringsysteem stelt Sika in staat om financiële, operationele, kwaliteits- en duurzaamheidsprestaties op een gecoördineerde manier te volgen, waardoor de kwaliteit van niet-financiële gegevens en informatie wordt verbeterd.

De monitoringactiviteiten worden versterkt en het beheer op alle niveaus wordt ondersteund in zijn besluitvorming op korte, middellange en lange termijn. Sinds 2020 moet een netwerk van vier regionale duurzaamheidsmanagers, gecoördineerd door het team Innovatie en Duurzame Ontwikkeling, de toepassing van de duurzame ontwikkelingsstrategie op regionaal en lokaal niveau versterken. Het bestaande netwerk van regionale EHS-managers, operationele managers en duurzaamheidsdeskundigen ondersteunt de dochterondernemingen van Sika bij het identificeren, plannen en implementeren van regionale maatregelen op hoger niveau. De lokale operations managers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van initiatieven die de doelstellingen van Sika helpen verwezenlijken en voor de vaststelling en verwezenlijking van lokale doelstellingen.

Chief Innovation & Sustainability Officer
"Duurzaamheid is de drijvende kracht achter innovatie en doordringt onze hele organisatie. Het is zowel een mentaliteit die ons leidt naar meer respect en vindingrijkheid in al onze inspanningen, als een voorwaarde om de wereld van morgen binnen te gaan. Wij streven ernaar toegevoegde waarde te creëren voor alle belanghebbenden - met onze duurzaamheidsoplossingen, nauwe samenwerking in de waardeketen, actieve maatschappelijke betrokkenheid en onze zeer gemotiveerde en toegewijde medewerkers." Patricia Heidtman, Chief Innovation en Sustainability Officer

Ontdek welke gebieden er echt toe doen

De materialiteitsmatrix beoordeelt het belang van duurzame ontwikkelingskwesties voor het bedrijf en zijn externe belanghebbenden. Het identificeert de meest relevante economische, milieu- en sociale aspecten die aansluiten bij de bedrijfsstrategie en bepaalt de inhoud van de duurzame ontwikkelingsstrategie in overeenstemming met de GRI-normen. In termen van duurzame ontwikkelingsverslaggeving worden als significant (of relevant) beschouwd de aspecten die een significante invloed hebben op de economische, sociale en milieuprestaties van het bedrijf, of die de percepties en beslissingen van belanghebbenden significant kunnen beïnvloeden. Bijgevolg is de materialiteitsanalyse tweeledig, aangezien zij rekening houdt met de standpunten van zowel de onderneming als haar stakeholders.

Sika Materiality Matrix 2022