1. Bestellingen

Door de bestelling verklaart de klant zich akkoord met de exclusieve toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden van de Sika Belgium nv. De bestellingen worden geacht uitsluitend aanvaard te zijn, en worden exclusief uitgevoerd onder toepassing van deze algemene voorwaarden, die primeren op de eventuele aankoopvoorwaarden van de klant en op eventuele afwijkende bepalingen vermeld in de bestelling van de klant.

2. Controle van de leveringen en facturatie – Klachten

Elke klacht met betrekking tot de geleverde producten dienen binnen de 48 uur na ontvangst ervan door de klant aangetekend te worden geformuleerd – zowel bij uitlevering door de Sika Belgium nv, als bij verzending van de goederen of bij afhaling van de klant. Geen klacht kan naderhand meer worden aanvaard voor niet-conformiteit, voor zichtbare gebreken van de levering, of voor gebreken betreffende de verpakking.
Klachten betreffende de facturatie dienen te gebeuren per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

3. Transport en opslag

De leveringen gebeuren in opdracht en op uitsluitend risico van de koper, zelfs zo de Sika Belgium nv instaat voor de organisatie van het transport. De Sika Belgium nv kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, noch voor enige andere schade voortvloeiend uit laattijdige, beschadigde of verkeerde leveringen ingevolge het transport. De klant verbindt er zich toe om de goederen in de meest gunstige omstandigheden te bewaren en rekening te houden met de uiterlijke verbruiksdatum, aangegeven op de verpakking.

4. Prijzen

Onze prijzen zijn berekend vertrek magazijn, behalve speciale voorwaarden vermeld in de offerte of in ons tarief.

5. Voorbehoud van eigendom

Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling.
Het voorbehoud van eigendom is ook van kracht bij betaling door cheque of wissel tot het moment van de inning.

6. Betwistingen

Bevoegdheid en toepasselijk recht. Bij betwisting in verband met de levering of de facturatie, zijn alléén de Rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, bevoegd. Op deze levering en facturatie is enkel het Belgisch recht toepasselijk.

7. Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar in de zetel van onze vennootschap, op 30 dagen factuurdatum, behoudens afwijkende betalingsvoorwaarden uitdrukkelijk vermeld in de factuur.
Bij gebreke van betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10,5 % vanaf de vervaldag.
Bovendien zal bij gebreke van betaling op de vervaldag, het factuurbedrag van rechtswege verhoogd worden met 15% ten titel van forfaitair schadebeding, met een minimum van 150 Euro. Laattijdige betalingen worden eerst aangerekend op de vervallen intresten en op het schadebeding, en vervolgens op de oudste der facturen.

8. Waarborg

De Sika Belgium nv waarborgt dat de geleverde producten conform zijn op datum van levering met de technische voorschriften van kracht op hetzelfde tijdstip.

De waarborg door de Sika Belgium nv verstrekt op haar producten geldt alléén tot de vervaldag vermeld op de verpakkingen.
De waarborg dekt niet de schade van een onaangepast of abnormaal gebruik, of van een gebrek aan voorzorg of van een fout vanwege de klant.
De waarborg van de Sika Belgium nv voor de levering van producten die zouden aangetast zijn door een gebrek, is beperkt tot de vervanging van de defecte materialen.
Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, kan de NV Sika Belgium niet aansprakelijk gesteld worden voor of gehouden zijn tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt  tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperking, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten,  verlies van cliënteel of vorderingen van derden, of louter esthetische schade.
De aansprakelijkheid van de Sika Belgium nv is ten allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs van het product, ter zake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.

De informatie en de aanbevelingen worden door de Sika Belgium nv gegeven ter goeder trouw, en rekening houdend met de actuele technische kennis en met de praktijkervaring met het product, en rekening houdend met de standaardtoepassing van het product onder normale omstandigheden.

De gebruiker dient bij toepassing steeds te handelen zoals voorgeschreven als volgt:

"De levering van een product gebeurt steeds overeenkomstig de voorschriften en bepalingen van de technische fiche van het product, en overeenkomstig de algemene verkoopsvoorwaarden van de Sika Belgium nv.
De voorschriften betreffende de toepassing en het gebruik van de Sika Belgium nv producten, zijn gesteund op de technische kennis en op de verworven ervaring met deze producten op het ogenblik van de verkoop.
De technische informatie en de voorschriften van de technische fiche gelden slechts voor zover de vermelde producten na levering worden opgeslagen, behandeld en verwerkt onder normale omstandigheden, in overeenstemming met deze voorschriften en volgens de regels van goed vakmanschap.
De gebruiker dient de producten steeds voor elke toepassing uit te testen op hun geschiktheid, en dit in het kader van de door hem voorgenomen toepassing en van het beoogd einddoel.
Een toepassing bij wijziging van één of meerdere uitvoeringsparameters (zoals de gebruikte materialen, de substraten, de externe omstandigheden bij  applicatie), of een toepassing afwijkend van deze voorschriften, gebeurt steeds op uitsluitend risico en op exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker.
De Sika Belgium nv kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor een foutieve verwerking of een foutieve toepassing van deze producten door de gebruiker.
De gebruiker dient steeds op het ogenblik van het aanbrengen van de Sika Belgium nv producten, de meest recente uitgave van de technische fiche te raadplegen, de gebruiker kan deze terugvinden op onze website, (www.sika.be). Indien de gebruiker de technische fiche niet kan terugvinden, kan deze op eenvoudig verzoek aan de Sika Belgium nv worden bekomen.
Bij eventuele tegenstrijdigheid in de documenten dienaangaande uitgaand van de Sika Belgium nv, primeren steeds de bepalingen van de meest recente technische fiche van het betrokken product".