1. Bestellingen

Door de bestelling verklaart de klant zich akkoord met de exclusieve toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden van Sika Belgium nv (hierna: “wij” of "ons"). De bestellingen worden geacht uitsluitend aanvaard te zijn, en worden exclusief uitgevoerd onder toepassing van deze algemene voorwaarden, die primeren op de eventuele aankoopvoorwaarden van de klant en op eventuele afwijkende bepalingen vermeld in de bestelling van de klant. De algemene voorwaarden van de klant zullen nooit toepassing kunnen vinden. De klant erkent uitdrukkelijk dat onderhavige algemene voorwaarden de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen reflecteert.

2. Controle van de leveringen en facturatie – Klachten

Elke klacht met betrekking tot de geleverde producten dient binnen de 48 uur na ontvangst ervan door de klant aangetekend te worden geformuleerd – zowel bij uitlevering door Sika Belgium nv, als bij verzending van de goederen of bij afhaling van de klant. Geen klacht kan naderhand meer worden aanvaard voor niet-conformiteit, voor zichtbare gebreken van de levering, of voor gebreken betreffende de verpakking.
Klachten betreffende de facturatie dienen te gebeuren per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

3. Leveringstermijnen, transport en opslag

De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts benaderend en houden derhalve slechts een inspanningsverbintenis in, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De leveringen gebeuren in opdracht en op uitsluitend risico van de klant, zelfs wanneer Sika Belgium nv instaat voor de organisatie van het transport. Sika Belgium nv kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, noch voor enige andere schade voortvloeiend uit, doch niet beperkt tot, laattijdige, beschadigde of verkeerde leveringen ingevolge het transport.

Indien in afwijking van het voorgaande, een andere in de handel gebruikelijke clausule, zoals bijvoorbeeld, doch niet limitatief, FOB, CIF, CFR, CPT, EXW, DAP, … wordt overeengekomen voor de levering, wordt deze geïnterpreteerd volgens de Incoterms, die geldig zijn op het ogenblik van de verkoop.

4. Prijzen

Onze prijzen zijn berekend vertrek magazijn, behoudens indien de offerte en/of het tarief dienaangaande afwijkende voorwaarden voorziet. In voorkomend geval zullen de voorwaarden in de offerte en/of het tarief voorrang genieten.

5. Voorbehoud van eigendom

Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat pas op de klant over nadat deze aan alle uit deze levering voorvloeiende verbintenissen heeft voldaan (inclusief de volledige betaling, zowel in hoofdsom, interesten als kosten). Tot op dat ogenblik kunnen en mogen de goederen nooit in pand gegeven worden of verkocht worden en blijven wij steeds gerechtigd de ons toebehorende goederen terug te nemen. Indien wij van dit recht gebruik maken, blijven wij tevens gerechtigd de koop van rechtswege en zonder formaliteiten of voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, zonder enige vorm van schadevergoeding voor de klant.

Zolang de klant niet over het eigendomsrecht beschikt van de goederen, verbindt zij zich er toe om de goederen in de meest gunstige omstandigheden te bewaren.

Ingeval van inbeslagname van de goederen dient de klant ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

6. Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar op de zetel van onze vennootschap, op 30 dagen na factuurdatum, behoudens afwijkende betalingsvoorwaarden uitdrukkelijk vermeld in de factuur.

Het indienen van een al dan niet gegronde klacht over de desbetreffende of een andere levering, schort geenszins de betalingsverplichtingen van de klant.
De leveringen kunnen worden opgeschort bij gebreke van betaling van een factuur op de vervaldag. In geval van opschorting kunnen er door Sika Belgium nv zekerheden geëist worden vooraleer de leveringen te hervatten.
Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, verleent de klant ons het recht op elk ogenblik, zelfs voor de eerste levering, het verstrekken van een bankgarantie te eisen als waarborg voor de uitvoering van zijn betalingsverplichtingen. Zolang de verzochte bankgarantie niet is verstrekt, kan Sika Belgium nv niet verplicht worden tot enige verbintenis.

Bij gebreke van betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10,5 % vanaf de vervaldag.

Bovendien zal bij gebreke van betaling op de vervaldag, het factuurbedrag van rechtswege verhoogd worden met 15% ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van 150 Euro. Laattijdige betalingen worden eerst aangerekend op de vervallen intresten en op de schadevergoeding, en vervolgens op de oudste der facturen.

7. Ontbinding over verbreking

De bovenvermelde bepalingen beletten ons geenszins, bij wanbetaling, ten laste van de klant de verbreking en/of de ontbinding van de verkoopovereenkomst vast te stellen en/of de ontbinding van rechtswege ervan te vorderen alsmede de vergoeding van alle schade. Indien een overeenkomst door de klant verbroken wordt of te zijnen laste ontbonden wordt, geheel of gedeeltelijk, zal deze ons een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% van het bedrag van de ontbonden of verbroken overeenkomst of het gedeelte ervan. Dit forfaitair bedrag dekt de minimale schade die Sika Belgium nv kan lijden, onverminderd het recht voor Sika Belgium nv om een hogere schade te bewijzen en vergoeding ervan te vorderen, inclusief het recht om daarboven de vergoeding te vorderen van elke andere bijkomende schade en de betaling van de nog te maken kosten om de goederen weer in ons bezit te krijgen en/of opnieuw in het oorspronkelijke staat te brengen.

8. Ontoerekenbare onmogelijkheid van nakoming

Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij wanneer de uitvoering van de overeenkomst voor één der partijen geheel of gedeeltelijk, definitief of tijdelijk, onmogelijk is geworden door omstandigheden buiten de wil van de betrokken partij, en die haar op geen enkele wijze toerekenbaar zijn - zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien.

Zonder enige exhaustiviteit na te streven, worden in elk geval als ontoerekenbare onmogelijkheid in de zin van voorgaande alinea beschouwd:

  • Stakingen of lock-out bij een partij of bij haar leveranciers;
  • Schaarste dan wel objectief vast te stellen ontbreken van grondstoffen en/of brandstoffen, zowel aan de zijde van die partij als aan de zijde van haar toeleveranciers;
  • Tenietgaan van goederen of productieverstoring door een omstandigheid zoals brand, overstroming, ongevallen, machinebreuk;
  • Omstandigheden zoals oproer, oorlog of epidemie;
  • Elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen;
  • Beslissingen of interventies van overheidswege;
  • Fouten of vertragingen te wijten aan derden;

De partij die zich op dergelijke ontoerekenbare onmogelijkheid beroept, is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbaar karakter te bewijzen van de omstandigheid die de ontoerekenbare onmogelijkheid uitmaakt.

Zo de ontoerekenbare onmogelijkheid van tijdelijke aard is, zal de verbintenis van de partij die zich op dergelijke onmogelijkheid beroept, opgeschort worden zolang de omstandigheden aanhouden die de ontoerekenbare onmogelijkheid veroorzaken.

De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen te beperken.

Indien de ontoerekenbare onmogelijkheid langer dan 6 weken blijft bestaan, wordt zij geacht van definitieve aard te zijn en kan de overeenkomst worden ontbonden middels kennisgeving bij aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Sika Belgium nv tot enige schadevergoeding kan gehouden worden.

Een partij wiens verbintenis in essentie uit een betalingsverbintenis bestaat, kan zich nooit beroepen op een ontoerekenbare onmogelijkheid voor het niet-uitvoeren van haar betalingsverbintenis.

9. Imprevisie

In geval van een fundamentele wijziging van de economische omstandigheden na de totstandkoming van de overeenkomst of wanneer er zich abnormale en redelijkerwijze onvoorziene omstandigheden voordoen die voor één van beide partijen een onredelijke of onevenredige last met zich meebrengen, en waardoor het contractuele evenwicht ernstig wordt verstoord, zullen de partijen ter goeder trouw in overleg treden om gezamenlijk een billijke aanpassing van de overeenkomst na te streven.

De in het voorgaande lid bedoelde omstandigheden mogen niet aan enige fout, nalatigheid of een gebrekkige inschatting van de draagwijdte van de verbintenissen van de betreffende partij zijn toe te rekenen.

De partij die zich op deze omstandigheden wenst te beroepen, dient hiervan aan de andere partij kennis te geven bij aangetekend schrijven binnen de 30 dagen na de vaststelling ervan.

Zo de partijen niet tot een overeenkomst komen, kan de belanghebbende partij aan de bevoegde rechter vragen naar billijkheid de overeenkomst teniet te doen of aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden.

10. Waarborg

Sika Belgium nv waarborgt dat de haar producten conform zijn met de geldende technische voorschriften en wetgeving op datum van levering.
De waarborg van Sika Belgium nv voor de levering van producten die zijn aangetast door een gebrek, waarover Sika Belgium nv steeds in concreto zal moeten oordelen, is beperkt tot de vervanging van de goederen behept met een gebrek. Het louter bericht van de andere partij dat het goed behept is met een gebrek kan geenszins volstaan om Sika Belgium nv een vervangend goed te laten leveren.

De waarborg van onze goederen tegen verborgen gebreken is beperkt tot 1 jaar vanaf de dag waarop de goederen geleverd zijn of afgenomen hadden moeten worden. Elk verborgen gebrek dient ons binnen de veertien dagen te worden meegedeeld nadat de koper het gebrek redelijkerwijs had moeten ontdekken. Alle desbetreffende klachten dienen ons in ieder geval binnen de veertien dagen na het ontdekken van het verborgen gebrek bij aangetekend schrijven meegedeeld te worden, waarbij de het gebrek nauwkeurig en gedetailleerd moet worden omschreven.
Elke waarborg tegen zichtbare en verborgen gebreken vervalt indien de goederen reeds werden bewerkt, verwerkt of verkocht aan een derde partij , en indien de gebruiksaanwijzing niet werd opgevolgd of de goederen niet oordeelkundig werden aangebracht en/of behandeld.

De waarborg dekt niet de schade van een onaangepast of abnormaal gebruik, of van een gebrek aan voorzorg of van een fout vanwege de klant.
Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, kan Sika Belgium nv niet aansprakelijk gesteld worden voor of gehouden zijn tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperking, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden, of louter esthetische schade. De aansprakelijkheid van Sika Belgium nv is ten allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs van het product, ter zake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.
De informatie en de aanbevelingen worden door Sika Belgium nv gegeven ter goeder trouw, en rekening houdend met de actuele technische kennis en met de praktijkervaring met het product, en rekening houdend met de standaardtoepassing van het product onder normale omstandigheden.

De klant van de goederen zal de desbetreffende eindconsument zo volledig mogelijk (inspanningsverbintenis) informeren omtrent de goederen, zonder dat Sika Belgium nv dienaangaande enige verplichting kan opnemen hiertoe. Indien Sika Belgium nv enige informatie verschaft voor de eindconsument kan dit louter als een commerciële toegift worden aanzien zonder dat zij aansprakelijk kan worden gesteld voor verkeerd advies, behoudens haar bedrog, opzettelijke fout of zware fout.

De gebruiker dient bij toepassing steeds te handelen zoals voorgeschreven als volgt:
"De levering van een product gebeurt steeds overeenkomstig de voorschriften en bepalingen van de technische fiche van het product, en overeenkomstig de algemene verkoopsvoorwaarden van Sika Belgium nv.
De voorschriften betreffende de toepassing en het gebruik van Sika Belgium nv producten, zijn gesteund op de technische kennis en op de verworven ervaring met deze producten op het ogenblik van de verkoop.
De technische informatie en de voorschriften van de technische fiche gelden slechts voor zover de vermelde producten na levering worden opgeslagen, behandeld en verwerkt onder normale omstandigheden, in overeenstemming met deze voorschriften en volgens de regels van goed vakmanschap.
De gebruiker dient de producten steeds voor elke toepassing uit te testen op hun geschiktheid, en dit in het kader van de door hem voorgenomen toepassing en van het beoogd einddoel.
Een toepassing bij wijziging van één of meerdere uitvoeringsparameters (zoals de gebruikte materialen, de substraten, de externe omstandigheden bij applicatie), of een toepassing afwijkend van deze voorschriften, gebeurt steeds op uitsluitend risico en op exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Sika Belgium nv kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor een foutieve verwerking of een foutieve toepassing van deze producten door de gebruiker.
De gebruiker dient steeds op het ogenblik van het aanbrengen van Sika Belgium nv producten, de meest recente uitgave van de technische fiche te raadplegen, de gebruiker kan deze terugvinden op onze website, (www.sika.be). Indien de gebruiker de technische fiche niet kan terugvinden, kan deze op eenvoudig verzoek aan Sika Belgium nv worden bekomen.
Bij eventuele tegenstrijdigheid in de documenten dienaangaande uitgaand van Sika Belgium nv, primeren steeds de bepalingen van de meest recente technische fiche van het betrokken product".

11. TaalDe Nederlandstalige

De Nederlandstalige algemene voorwaarden zijn de originele voorwaarden zoals zij gelden. Bij tegenstrijdigheden tussen een vertaling van de algemene voorwaarden en de voorliggende Nederlandstalige versie zal de Nederlandstalige versie steeds voorrang genieten. Enige vertaling van de algemene voorwaarden is louter illustratief en ter verduidelijking.

12. Nietigheid

Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene verkoopsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zullen Sika Belgium nv en de klant in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

13. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Alle eventuele geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. Enkel het Belgisch recht is van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van het CISG.