Economisch Aspect

Team Work

De financiële stabiliteit en de winstgevendheid op lange termijn zorgen ervoor dat Sika een betrouwbare en waardevolle partner blijft voor al haar belanghebbenden, nu en in de toekomst. Ze vormen belangrijke hoekstenen voor het behoud van het wereldwijde technologisch leiderschap en de marktpenetratie, van het ontwerp en de bouw tot de renovatie. Door de economische gevolgen, risico's en kansen die voortvloeien uit investeringen in activa en innovatie te evalueren, streeft Sika ernaar zich te richten op de meest veelbelovende mogelijkheden die een optimale waarde voor haar klanten opleveren in de vorm van duurzame oplossingen en het creëren van rendementen die de aandeelhouders ten goede komen.

Verder stelt de economische gezondheid Sika in staat om de gecreëerde waarde te delen met haar verschillende belanghebbenden, een betrouwbare werkgever te zijn, een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid voor de lange termijn, een verantwoordelijke belastingbetaler en een goede zakelijke burger, die gemeenschappen helpt om te floreren. Uiteindelijk draagt het creëren van economische waarde tegelijkertijd bij aan de verbetering van de economische, ecologische en sociale omstandigheden van Sika en haar belanghebbenden, en is daarom een aspect van groot belang.

Ecologisch Aspect

Sika houdt een sterke focus op veiligheid, kwaliteit, verantwoorde groei en waardecreatie tijdens alle bedrijfsactiviteiten. Sika delegeert de verantwoordelijkheid voor de naleving van de milieuwetgeving aan de dochterondernemingen. Ze ondersteunen allemaal een managementsysteem volgens ISO 14001, dat wettelijke naleving en een nalevingsgarantiemechanisme met interne en externe controles omvat.

Sociale Aspect

Social Responsibility

Sociale verantwoordelijkheid

Sociale, economische en milieukwesties zijn nauw met elkaar verweven en sociale verantwoordelijkheid is een noodzakelijk onderdeel van het succes. Sika is zich bewust van haar verplichtingen en houdt zich actief bezig met duurzame en humanitaire ontwikkelingsprojecten, hetzij als lid van internationale organisaties, hetzij rechtstreeks ter plaatse. Sika's maatschappelijke betrokkenheid omvat ook de sponsoring van organisaties en initiatieven op het gebied van wetenschap, cultuur en sport.

Library Project China

Betrokkenheid in de gemeenschap

Sika wil de lokale gemeenschappen in stand houden om mensen te helpen zichzelf te helpen. De gebieden van activiteiten zijn:

  • gebouwen en infrastructuur voor sociale en ecologische projecten of
  • onderwijs, bij voorkeur in verband met bouwgerelateerde beroepen of
  • ecologische waterprojecten die indirect verband houden met Sika's activiteiten op het gebied van waterdichting


De belangrijkste doelstellingen zijn onder meer het ondersteunen van gemeenschappen bij de ontwikkeling van infrastructuur voor sociale projecten, het bevorderen van opleidingen in beroepen en ambachten in de bouwsector en het verlenen van noodhulp aan door rampen getroffen gebieden.