Kennisgeving inzake gegevensbescherming van zakelijk partners

Sika Belgium nv, Venecoweg 37, 9810 Nazareth ("Sika Belgium nv") biedt deze Kennisgeving inzake gegevensbescherming van zakelijke partners (“Kennisgeving") om als Verwerkingsverantwoordelijke toelichting te geven bij onze praktijken op het vlak van de verwerking van persoonsgegevens over onze dienstverleners, klanten, leveranciers en andere zakelijke partners (samen “Zakelijke partners” genoemd) en de werknemers van onze zakelijke partners.

1. Toepassingsgebied:

Deze Kennisgeving is voor u van toepassing als u:

 • een zakelijke partner van Sika Belgium nv bent als natuurlijke persoon (bv. een consulent of zelfstandig ondernemer) of
 • een werknemer van een zakelijke partner bent die met Sika Belgium nv contact onderhoudt in naam van de zakelijke partner.
   
2. Categorieën van persoonsgegevens en bronnen:

Sika Belgium nv verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens over u, die Sika Belgium nv heeft verkregen van u of van gemachtigde derde partijen (bv. uw leidinggevende, overheidsinstanties of openbare informatiebronnen):

 • Persoonsgegevens over zakenpartners die natuurlijke personen zijn:
  • Naam
  • Contactgegevens werk (e-mailadres, telefoonnummer, mobiele nummer)
  • Inhoud van communicatie (bv. e-mails of zakelijke brieven)
  • Betalings- en/of factuurgegevens
 • Persoonsgegevens van een werknemer van een zakelijke partner:
  • Naam
  • Contactgegevens werk
  • Naam van werkgever
  • Functie/positie
  • Inhoud van communicatie (bv. e-mails of zakelijke brieven)

Sika Belgium nv verzamelt geen niet-bedrijfsgerelateerde gegevens en geen gevoelige persoonsgegevens van haar zakelijke partners.

3. Doeleinden van de gegevensverwerking, wettelijke grondslag, en gevolgen:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de contractuele relatie met de zakelijke partner (met inbegrip van het voldoen aan de contractuele verplichtingen, factuurverwerking, communicatie-, juridische en compliance-activiteiten),
 • (direct-)marketingactiviteiten en/of
 • beveiliging en fraudepreventie.


Sika Belgium nv baseert zich op de volgende wettelijke grondslagen voor dergelijke verwerkingsactiviteiten:

 • het uitvoeren van de contractuele relatie met de zakelijke partner;
 • gerechtvaardigd belang van Sika Belgium nv, verwante ondernemingen van Sika of andere derde partijen (zoals overheidsinstanties of rechtbanken). Het gerechtvaardigd belang kan met name zijn: groepsbrede uitwisseling van informatie, (direct-)marketingactiviteiten, preventie van fraude of misbruik van IT-systemen, fysieke beveiliging, IT- en netwerkbeveiliging, intern onderzoek of activiteiten inzake overnames en fusies;
 • naleving van wettelijke verplichtingen;
 • toestemming, wanneer de bovenstaande wettelijke grondslagen niet van toepassing zijn.


Het verstrekken van persoonsgegevens is nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst met de zakelijke partner, en gebeurt vrijwillig. Als u echter geen persoonsgegevens verstrekt, dan kan het zijn dat de beheer- en administratieve procedures voor zakelijke partners trager of niet kunnen worden uitgevoerd.  

4. Categorieën van ontvangers:

De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot die personen die deze toegang nodig hebben om hun werk te kunnen uitvoeren, en tot gegevensverwerkers, zoals hieronder geïdentificeerd. In zover nodig kan Sika Belgium nv uw persoonsgegevens delen met bedrijven van de Sika-bedrijvengroep, en dit voor interne administratieve en marketingdoeleinden.

Sika Belgium nv kan dienstverleners inschakelen die als verwerkers optreden om IT- en andere administratieve ondersteuning te verlengen (bv. dienstverleners die crediteurenbeheerdiensten of IT-hostingsdiensten of onderhoudsdiensten aanbieden). Deze dienstverleners treden als gegevensverwerkers van de Onderneming op en in opdracht van de Onderneming op; ze hebben mogelijk toegang tot uw persoonsgegevens in zover dit nodig is om dergelijke diensten te verstrekken.

Indien wettelijk verplicht of toegestaan, kan Sika Belgium nv uw persoonsgegevens ook doorgeven aan overheidsinstanties, rechtbanken, externe adviseurs en vergelijkbare derde partijen.De bijgewerkte lijst van gegevensverwerkers en derde partijen met wie we gegevens delen, is beschikbaar op aanvraag bij de Onderneming en de Functionaris Gegevensbescherming op de hieronder vermelde contactgegevens.

5. Bewaartermijn:

Uw persoonsgegevens worden door Sika Belgium nv en/of onze dienstverleners worden opgeslagen, in zover nodig voor het uitvoeren van onze verplichtingen en gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld, overeenkomst de toepasselijke nationale wetten. Wanneer Sika Belgium nv uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft om te voldoen aan de contractuele of wettelijke verplichten, dan zal Sika deze gegevens uit onze systemen en archieven verwijderen en/of maatregelen nemen om de gegevens op gepaste manier te pseudominiseren of anonimiseren zodat u er niet meer mee kunt worden geïdentificeerd, tenzij we uw persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan de wet- of regelgeving waaraan Sika Belgium nv onderworpen is, bv. wettelijke bewaartermijnen.

6. Geautomatiseerde besluitvorming

Onderneming doet in het kader van haar relatie met haar zakelijke partners niet aan geautomatiseerde besluitvorming.

7. Uw rechten:

U kunt toegang vragen tot de gegevens die Sika Belgium nv over u bewaart. U kunt ook de correctie, aanvulling of wissing van onjuiste gegevens over u aanvragen, en u kunt op elk moment bezwaar aantekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens over u voor marketingdoeleinden, en u uitschrijven voor de nieuwsbrieven.

Het verzoek kan bij de Onderneming worden ingediend met behulp van het specifieke online formulier “Oefen uw rechten uit”, dat beschikbaar is op de website van de Onderneming of via onderstaande contactgegevens.

Sika Belgium nv zal aanvragen voor toegang, correctie, aanvulling of wissing van gegevens behandelen overeenkomstig haar interne beleidsregels en de toepasselijke wettelijke voorschriften. Indien u vindt dat we niet aan uw verzoek hebben voldaan, dan hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder voor gegevensverwerking in uw land.

Indien u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Dergelijke intrekking heeft geen invloed op de wettelijkheid van de verwerking van gegevens vóór de intrekking van de toestemming.

8. Beveiliging van gegevens

Sika Belgium nv onderhoudt gepaste veiligheidsmaatregelen, waaronder redelijke fysieke, organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen, om haar gegevensbanken te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging of vernietiging.

9. Wijzigingen in deze Kennisgeving inzake gegevensbescherming

Sika Belgium nv behoudt zich het recht voor om deze Kennisgeving inzake gegevensbescherming te wijzigen en zal, zoals wettelijk verplicht, een gewijzigde Kennisgeving inzake gegevensbescherming verstrekken die de wijzigingen weergeeft.

10. Vragen:

Hebt u vragen over deze Kennisgeving of over uw rechten, neem dan contact met ons op:
Sika Belgium nv - Venecoweg 37 - 9810 Nazareth - Belgium
De contactgegevens van onze Functionaris Gegevensverwerking zijn: [email protected]