Kennisgeving inzake gegevensbescherming van deze website

Deze Kennisgeving inzake gegevensbescherming van website beschrijft hoe Sika Belgium nv, Venecoweg 37, 9810 Nazareth ("Sika Belgium nv" of “we" of “ons" of “onze") als verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens en andere gegevens van gebruikers (“u” en “uw”) verwerken, meer bepaald zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), wanneer u gebruik maakt van de website www.sika.be, bel.sika.com, www.sikaflexreflex.be, www.sikaceram.be, www.sikacomfortfloor.be of www.sikabalcony.be ("Website").

1.    Categorieën van persoonsgegevens, doeleinden van verwerking, wettelijke grondslag en bron

a. Op actieve manier door u verstrekte persoonsgegevens:

Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief en uw toestemming geeft voor het ontvangen van nieuwsbrieven en het verwerken van uw e-mailadres voor dit doeleinde, dan zult u worden gevraagd om uw e-mailadres te verstrekken. We zullen uw e-mailadres gebruiken om u regelmatig nieuwsbrieven te sturen. Het verstrekken van uw e-mailadres is vrijwillig. Als u uw e-mailadres echter niet verstrekt, dan ontvangt u geen nieuwsbrieven. De wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor het toesturen van nieuwsbrieven, is uw toestemming (art. 6 (1) lid a van de AVG).

b. Andere, passief verzamelde gegevens:

Naast de persoonsgegevens die u op actieve manier verstrekt, kan de Website automatisch bepaalde gegevens over u op gepseudonimiseerde basis verzamelen, verwerken en opslaan:

  • Gegevens over toestel en gebruik: dit omvat mogelijk (i) informatie over het toestel dat is gebruikt voor toegang tot de Website (met inbegrip van maar niet beperkt tot het model, besturingssysteem, IP-adres, de taal, telefoonmaatschappij en vergelijkbare gegevens) en (ii) gegevens over het gebruik van kenmerken, functies of berichten op het toestel om u te herkennen en tendensen te analyseren;
  • Website-analyse, zoals hoe vaak een gebruiker de Website gebruikt, samengevoegd gebruik, prestatiegegevens. We gebruiken website-analyse om de functionaliteit en het gebruik van onze website beter te begrijpen. De wettelijke grondslag voor dit doeleinde is gerechtvaardigd belang (art, 6 (1) lid f van de AVG), zijnde: het opvolgen en onderhouden van de werking van de Website en het analyseren van tendensen, gebruik en activiteiten in verband met onze Website.
2.    Ontvangers

a. Doorgifte aan dienstverleners

Sika Belgium nv kan externe dienstverleners inschakelen die als gegevensverwerker van Sika Belgium nv optreden om bepaalde diensten te leveren aan Sika Belgium nv zoals leveranciers van websitediensten, leveranciers van marketingdiensten of leveranciers van IT-ondersteuning. Tijdens het verstrekken van dergelijke diensten, hebben de dienstverleners mogelijk toegang tot uw persoonsgegevens en/of kunnen ze uw persoonsgegevens verwerken.Deze externe dienstverleners zijn onderworpen aan contractuele verplichtingen om gepaste technisch en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om de persoonsgegevens uitsluitend volgens de instructies te verwerken.

b. Andere ontvangers

Sommige van onze collega's die de website beheren en IT-services verstrekken, zijn mogelijk werknemers van andere bedrijven van onze bedrijvengroep. Tijdens het beheren van de website, hebben onze collega's mogelijk toegang tot uw persoonsgegevens en/of kunnen ze uw persoonsgegevens verwerken. De desbetreffende doorgifte van uw persoonsgegevens is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen zijn de doorgifte van persoonsgegevens binnen de bedrijvengroep voor interne administratieve en ondersteuningsdoeleinden. De toegang is beperkt tot die collega's voor wie de toegang strikt noodzakelijk is.Sika Belgium nv kan uw persoonsgegevens ook doorgeven aan politiediensten, overheidsinstanties, advocaten of externe consulenten, overeenkomstig de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. De wettelijke grondslag voor dergelijke verwerking is naleving van een wettelijke verplichting waaraan Sika Belgium nv is onderworpen, of gerechtvaardigde belangen zoals het opstarten van of verdediging tegen rechtsvorderingen.De bijgewerkte lijst van gegevensverwerkers en derde partijen met wie we gegevens delen, is beschikbaar op aanvraag bij de Onderneming op de hieronder vermelde contactgegevens.

c. Internationale doorgifte van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die we over u verzamelen of ontvangen, worden mogelijk doorgegeven aan en verwerkt door ontvangers die binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) gevestigd zijn en die geen gepast niveau van gegevensbescherming bieden. Die landen waarvan wordt beschouwd dat ze een gepast niveau van gegevensbescherming bieden in vergelijking met de Europese wetgeving, zijn Andorra, Argentinië, Guernsey, Israël, Isle of Man, Jersey, Nieuw-Zeeland en de Uruguay. Ontvangers in de Verenigde Staten zijn mogelijk gedeeltelijk gecertificeerd volgens het Privacyschild tussen de EU en de VS en worden daarom beschouwd dat ze een gepast niveau van gegevensbescherming bieden in vergelijking met de Europese wetgeving. Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen die geen gepast niveau van gegevensbescherming bieden in vergelijking met de Europese wetgeving, dan zullen we deze doorgifte baseren op gepaste veiligheidsmaatregelen, zoals de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. U kunt een exemplaar van deze veiligheidsmaatregelen aanvragen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in punt 5 (Contact). De toegang is beperkt tot ontvangers voor wie de toegang strikt noodzakelijk is.

3. Welke rechten hebt u en hoe kunt u deze uitoefenen?

Indien u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Dergelijke intrekking heeft geen invloed op de wettelijkheid van de verwerking van gegevens vóór de intrekking van de toestemming.Overeenkomstig de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om het volgende aan te vragen: toegang tot uw persoonsgegevens; verwijdering van uw persoonsgegevens; beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens; bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat de bovenvermelde rechten volgens de toepasselijke nationale wetten inzake gegevensbescherming beperkt kunnen worden. Meer informatie over deze rechten vindt u in de appendix “Uw rechten”. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder voor gegevensverwerking. Om uw rechten uit te oefenen, kunt contact met ons opnemen zoals beschreven in onderstaand punt (5) of u kunt gebruik maken van het online formulier “Oefen uw rechten uit”, te vinden op de website van de Onderneming.

4. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zullen worden bewaard zolang dit nodig is om u de gevraagde services te verstrekken. Wanneer Sika Belgium nv uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft om te voldoen aan de contractuele of wettelijke verplichten, dan zal Sika deze gegevens uit onze systemen en archieven verwijderen en/of maatregelen nemen om de gegevens op gepaste manier te pseudominiseren of anonimiseren zodat u er niet meer mee kunt worden geïdentificeerd, tenzij we uw gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens, moeten bewaren om te voldoen aan de wet- of regelgeving waaraan Sika Belgium nv onderworpen is, bv. wettelijke bewaartermijnen.

5. Contact

Hebt u vragen over deze Kennisgeving inzake Gegevensverwerking van deze website, neem dan contact met ons op:
Sika Belgium nv - Venecoweg 37 - 9810 Nazareth - Belgium
De contactgegevens van onze Functionaris Gegevensverwerking zijn: [email protected]

Appendix: Uw rechten

(a) Recht op toegang:
U hebt mogelijk het recht om bevestiging van ons te krijgen over het feit of we al dan niet uw persoonsgegevens verwerken en, wanneer dat het geval is, om toegang tot uw persoonsgegevens te vragen. De toegangsgegevens zijn onder andere de doeleinden van de verwerking, de categorieën van desbetreffende persoonsgegevens, en de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt. Dit is echter geen absoluut recht en de belangen van andere personen kunnen uw recht op toegang beperken.U hebt mogelijk het recht om een exemplaar van de verwerkte persoonsgegevens te verkrijgen. Voor aanvullende exemplaren kunnen we u daartoe een redelijke vergoeding aanrekenen op basis van de administratieve kosten.

(b) Recht op correctie:
U hebt mogelijk het recht op correctie van onjuiste persoonsgegevens over u. Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking, hebt u mogelijk het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, met inbegrip van het verstrekken van een aanvullende verklaring.

(c) Recht op wissing (“recht op vergetelheid”):
Onder bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk het recht op wissing van uw persoonsgegevens en zijn we mogelijk verplicht om deze persoonsgegevens te verwijderen.

(d) Recht op beperking van verwerking:
Onder bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval zullen de desbetreffende gegevens worden gemarkeerd en zullen we ze alleen verwerken voor bepaalde doeleinden.

(e) Recht op overdraagbaarheid:
Onder bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gebruikelijk en machinaal leesbaar formaat, en hebt u het recht om deze gegevens door te geven aan een andere entiteit zonder enige belemmering door ons.

(f) Recht op bezwaar:
Onder bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk recht op bezwaar, wegens reden die voortvloeien uit uw persoonlijke situatie, of wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketing-doeleinden, tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door ons en kunnen verplicht worden om uw persoonsgegevens niet meer te verwerken.Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketing-doeleinden, dan hebt u bovendien het recht om op elk moment bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering in zover dit verband houd met dergelijke direct marketing. In dat geval zullen uw persoonsgegevens niet meer door ons voor dergelijke doeleinden worden verwerkt.