WEDSTRIJDREGLEMENT Sika Belgium nv van 23 april tot en met 31 oktober 2019

Artikel 1: Algemeen

1.1. Van 23 april 2019 (00.00u) tot en met 31 oktober 2019 (23.59u) organiseert de firma SIKA BELGIUM NV, met maatschappelijke zetel te 9810 Nazareth, Venecoweg 37, ingeschreven in de KBO onder het nummer BE 0402.007.392 (hierna de “Organisator”) in België een wedstrijd via internet. 

1.2. Dit wedstrijdreglement legt de deelnemingsvoorwaarden en wedstrijdmodaliteiten vast. De deelname aan de wedstrijd impliceert de uitdrukkelijke toestemming zonder enig voorbehoud van (i) dit reglement in al haar bepalingen, (ii) de deontologieregels in het bijzonder van toepassing op Internet, alsook (iii) de wetten en reglementen van kracht op het Belgische grondgebied. 

De deelnemer verbindt zich ertoe de bepalingen van dit wedstrijdreglement op onvoorwaardelijke wijze na te leven alsook alle beslissingen die in dit kader zullen genomen worden, te aanvaarden. 

1.3. Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting.

Artikel 2: Deelnamevoorwaarden

2.1. De wedstrijd is toegankelijk voor fysieke meerderjarige personen (+18 jaar) die in België gedomicilieerd zijn en die: - over een geldig e-mailadres beschikken; en - bij een officiële Sika verdeler een aankoop heeft gedaan van 1 of meerdere kratten Sikaflex-118 Extreme Grab, met 12 kokers Sikaflex-118 Extreme Grab per krat. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een officieel aankoopbewijs. 

Per aankoopbewijs kan slechts één (1) keer deelgenomen worden.

2.2. Van deelname aan de wedstrijd zijn uitgesloten:

  • de medewerkers en personeelsleden van de Organisator alsook de medewerkers en personeelsleden van ondernemingen die op een of andere wijze bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn.
  • de familieleden in eerste graad van voormelde medewerkers en personeelsleden en de personen die bij voormelde medewerkers en personeelsleden inwonen, zijn ook van deelname uitgesloten.
  • de personen die gefraudeerd hebben om deel te nemen aan de wedstrijd in overtreding van het reglement
  • de personen die geenszins hun naam, voornaam, postadres of e-mailadres, en volledige burgerlijke staat aantonen op verzoek van de organiserende onderneming of die dit op foute of onvolledige wijze hebben meegedeeld.

2.3. Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval in naam of voor de rekening van iemand anders of uitgaan van meerdere personen die al dan niet in georganiseerd verband deelnemen of in het kader van een juridische of feitelijke vereniging of op enige andere wijze samenwerken teneinde hun kansen om een prijs te winnen, te verhogen. 

2.4. In geval van het niet-naleven van dit wedstrijdreglement of in geval van veelvuldige, verboden of niet-conforme deelname, vals spelen, manipulatie, misbruiken, misleiding of bedrog/fraude (onder meer doch niet uitsluitend wat betreft de in te vullen persoonsgegevens door bv. valse persoonsgegevens op te geven), mag de Organisator beslissen om de betrokken deelnemer van deelname aan deze wedstrijd en derhalve van de mogelijkheid tot het winnen van een prijs, uit te sluiten.  

Artikel 3: Wedstrijdmechanisme

3.1. Deelname kan dus enkel online via internet en meer bepaald via de QR code op de verpakking of via de website http://www.sikaflexreflex.be/ (hierna de “Website”). Een internetverbinding is dus vereist om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd. De kosten van dergelijke internetverbinding zijn volledig en uitsluitend ten laste van de deelnemers. In geen geval kunnen de deelnemers de terugbetaling vragen van deze kosten aan de Organisator. Dit is de enige manier om geldig deel te nemen aan de wedstrijd. Schriftelijk deelnemen is niet mogelijk.

3.2. Om geldig aan de wedstrijd deel te nemen, moet de deelnemer concreet binnen de in artikel 1.1 vermelde wedstrijdperiode:

  1. een aankoop doen bij 1 van de officiële Sika verdelers van 1 of meerdere kratten Sikaflex-118 Extreme Grab met 12 kokers van Sikaflex-118 Extreme Grab per krat overeenkomstig artikel 2.1;
  2. het identificatieformulier invullen dat zich bevindt op de Website met de volgende gegevens:
    • een foto of scan van het aankoopbewijs overeenkomstig artikel 2.1.; • bepaalde persoonsgegevens met name de naam, de voornaam en e-mailadres.
  3. het wedstrijdreglement accepteren door het vakje aan te kruisen dat hiervoor werd voorzien.

3.3. Elk aankoopbewijs kan slechts één (1) keer worden gebruikt om aan de wedstrijd deel te nemen. Eén persoon kan dus slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd per aankoopbewijs. De deelnemer dient zijn unieke aankoopbewijs vertrouwelijk te houden om te vermijden dat ze door een derde zou worden gebruikt.

3.4. Er zullen 6 winnaars zijn over het geheel van de wedstrijd. De winnaars zijn de deelnemers van wie de naam is getrokken door een onpartijdige trekking.
Voor het bepalen van de uitslag van de wedstrijd en het toekennen van de prijs wordt exclusief rekening gehouden met de gegevens in artikel 3.2. zoals deze door de Organisator ontvangen en geregistreerd worden tijdens de wedstrijdperiode, i.e. tot en met 31 oktober 2019 (23.59u). Met gegevens die na dit tijdstip worden ontvangen of geregistreerd, wordt geen rekening meer gehouden. Deze gegevens hebben bewijskracht ten opzichte van de deelnemer. In geval van betwisting omtrent de al dan niet laattijdigheid van een deelname, geldt het tijdstip waarop de gegevens werden geregistreerd door de server van de Organisator (of van de dienstverlener belast met de ontvangst van deze gegevens).

3.5. Het volledige wedstrijdreglement is beschikbaar tijdens de hele duur van de wedstrijd op de Website. 

3.6. De Organisator mag, als dat nodig blijkt te zijn, de betekenis van alle bepalingen van het huidige reglement interpreteren. De Organisator zal een oordeel vellen over alle gevallen die in het huidige reglement niet voorzien zijn, waarbij zijn beslissingen onherroepelijk zijn. 

Artikel 4: De Prijzen

4.1. Er zijn in totaal 6 Fitbit Iconic Smartwatches te winnen. 

Een eerste uitreiking vindt plaats op 3 juli 2019. Er worden 3 winnaars bekendgemaakt. De Organisator verbindt zich ertoe de winnaar van de prijs per e-mail op 3 juli 2019 te verwittigen, te verzenden naar het op het deelnameformulier opgegeven e-mailadres.

Een tweede uitreiking vindt plaats op 6 november 2019. Er worden 3 winnaars bekendgemaakt. De Organisator verbindt zich ertoe de winnaar van de prijs per e-mail op 6 november 2019 te verwittigen, te verzenden naar het op het deelnameformulier opgegeven e-mailadres.

4.2. De winnaars worden uitgenodigd in hun winkel van aankoop en zullen daar hun Fitbit Iconic Smartwatch in ontvangst nemen.

4.3. De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar. De prijs kan niet worden ingeruild tegen speciën.

Artikel 5: Overmacht en aansprakelijkheid

5.1. In geval van overmacht, een toevallige gebeurtenis of om het even welke andere omstandigheden of gebeurtenissen onafhankelijk van haar wil die dergelijke aanpassingen zouden kunnen rechtvaardigen, behoudt de Organisator zich het recht voor om, op elk ogenblik, de wedstrijd, het wedstrijdreglement en/of de prijzen geheel of gedeeltelijk te wijzigen; de wedstrijd in te korten, te verlengen, te onderbreken, uit te stellen, te annuleren of vroegtijdig te beëindigen. In voorkomend geval is de Organisator er niet toe gehouden om de deelnemers hiervan op de hoogte te brengen via e-mail of via een ander communicatiemiddel. Communicatie hieromtrent zal enkel gebeuren via de website http://www.sikaflexreflex.be/. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke aanpassingen.

5.2. De deelname aan de wedstrijd via internet houdt de kennisname en aanvaarding in van de eigenschappen en de grenzen van het internet, zoals onder meer wat betreft het technische prestatievermogen van de installaties, de reactietijd noodzakelijk om informatie te raadplegen, op te vragen of over te dragen. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat de technische middelen waarmee hij deelneemt aan de wedstrijd correct functioneren en dat hij over voldoende mogelijkheden beschikt voor toegang tot het netwerk om het internet te gebruiken. 

5.3. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld (en dit ongeacht de ingeroepen juridische grondslag) door een deelnemer (of enige derde) voor enig ongemak of nadeel of voor enige schade, van welke aard dan ook, met betrekking tot of ten gevolge van de deelname aan de wedstrijd, dus ook niet voor ongemakken, nadelen of schade veroorzaakt door druk- of spelfouten, fouten in het wedstrijdverloop of andere fouten; door technische onderbrekingen, storingen, gebreken of andere problemen met betrekking tot de wedstrijd die een vlotte deelname bemoeilijken; door de onbeschikbaarheid van de website en moeilijkheden bij de toegang tot de website of bij het opladen van informatie (persoonsgegevens en/of invullen quiz); door vertragingen, storingen of onderbrekingen van het internetverkeer en/of van het netwerk (vast of mobiel) of van de verbinding met de website; door verlies of beschadiging van de verstuurde gegevens of door de uitsluiting van deelnemers van de wedstrijd, behoudens voor schade die rechtstreeks werd veroorzaakt door de opzet of de grove schuld van de Organisator of van één van haar aangestelden of lasthebbers. De Organisator kan ook niet aansprakelijk worden geacht voor eventuele schade geleden door de deelnemers ingevolge hun deelname aan de wedstrijd aan hun informatica uitrusting en aan de gegevens die er in werden opgeslagen, noch voor de eventuele schade die hieruit zou kunnen voortvloeien op hun persoonlijke of professionele activiteiten. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de onttrekking, diefstal of captatie van bepaalde gegevens door derden, voor het binnendringen van een derde in het terminalsysteem van de deelnemers of voor de risico’s van besmetting door eventuele virussen die circuleren op het internet. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het onrechtmatig gebruik door een derde van de voor de wedstrijd gebruikte informaticasystemen. 

5.4. De Organisator kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade van wat voor aard dan ook die een winnaar (of enige derde) zou kunnen oplopen bij het gebruiken van zijn prijs, zelfs ook niet in geval van materiële schade, lichamelijke letsels of overlijden. 

Artikel 6 : Aanpassing, annulatie, schorsing, diskwalificatie

Deelname aan de wedstrijd impliceert een loyale houding, duidend op een absoluut respect van de regels en de rechten van de andere deelnemers.

De Organisator behoudt zich de mogelijkheid voor de wedstrijd in te korten, te verdagen, uit te stellen, aan te passen of te annuleren, op elk moment en zonder aankondiging, indien de omstandigheden het vereisen, zonder dat zijn verantwoordelijkheid kan worden aangesproken en zonder dat hem hiervoor enige vergoeding kan worden gevraagd. In deze omstandigheden zet de Organisator alles in het werk om de deelnemers van deze wijzigingen voorafgaandelijk op de hoogte te brengen. 

De Organisator kan de deelname van een of meer deelnemers opschorten of annuleren in het geval van vaststelling van een verdachte gedraging die kan bestaan uit, zonder exhaustief te zijn: de installatie van een automatisch inschrijvingssysteem, de verbinding van meerdere personen en verschillende computers vanaf een zelfde gebruikersnaam, zijnde van hetzelfde geregistreerde profiel op de inschrijvingsdatabase van de Website, een ongewoon winstritme, een poging om de servers van de Organisator te forceren, de vermenigvuldiging van accounts, enz.

De Organisator is de enige die kan beslissen over de uitsluiting of de heropneming van de betreffende deelnemers ten opzichte van de informatie die hij in zijn bezit heeft. In het geval van protest, komt het aan de deelnemers toe om het bewijs bij te brengen dat zij een houding hebben aangenomen conform aan dit reglement.

De aansprakelijkheid van de Organisator kan hiervoor niet worden aangesproken.

Om dezelfde kansen voor de alle deelnemers te bewaren in de wedstrijd, behoudt de Organisator zich het recht voor de prijzen niet toe te kennen aan fraudeurs en /of om de daders van deze fraude te vervolgen voor de bevoegde rechtbanken.

De Organisator zal de wedstrijd volledig of gedeeltelijk kunnen annuleren wanneer blijkt dat er fraude is opgetreden onder welke vorm ook, in het bijzonder via informatica in het kader van de deelname aan de wedstrijd of bij de bepaling van de winnaars.

Artikel 7: Persoonsgegevens

7.1. De Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers die verzameld worden in het kader van deze wedstrijd. De Organisator zal deze persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

7.2. De deelnemer erkent en aanvaardt dat hij door zijn deelname aan de wedstrijd aan de Organisator de toestemming verleent om de persoonsgegevens die hij verstrekt in het kader van deze wedstrijd te verwerken om alzo het goede verloop van de wedstrijd te verzekeren en de deelname van de deelnemer aan de wedstrijd op te volgen. De deelnemer heeft het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. De deelnemer kan dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@be.sika.com. De persoonsgegevens van de deelnemer worden niet verwerkt met het oog op direct marketing. De deelnemer is op de hoogte dat hij het recht heeft om zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. De deelnemer kan dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@be.sika.com. 

7.3. Rond de prijsuitreiking mag een plechtigheid voor reclame- of verkoopdoeleinden georganiseerd worden, zonder dat daarvoor enige compensatie kan geëist worden door de winnaar. De winnaar geeft de Organisator de toestemming om zijn naam en zijn afbeelding te gebruiken en te publiceren op de Website alsook op sociale media zoals de Facebookpagina van de Organisator https://www.facebook.com/SikaBelgium louter strekkende tot doel te informeren over de uitkomst van de wedstrijd. 

7.4. De deelnemer garandeert dat alle in het kader van de wedstrijd verstrekte persoonsgegevens correct, up-to-date en volledig zijn.