Sika zet zich volledig in voor duurzame ontwikkeling. Dit heersende concept onderschrijft de behoeftebevrediging van de huidige generatie zonder het risico dat toekomstige generaties niet in hun eigen behoeften zullen kunnen voorzien. Het verwoordt de allesomvattende eisen die management en werknemers van het bedrijf aan hun dagelijkse activiteiten stellen. Daarbij komen economische, ecologische en sociale aspecten in een steeds hechtere context op één lijn.

Opleiding van de werknemers
Opleiding van de werknemers

Opleiding is de hoeksteen van de duurzame bedrijfsvoering en ontwikkeling van haar medewerkers. Sika biedt een breed scala van opleidingen (van basisniveau tot gevorderde) over zowel grondstoffen, veiligheid en wettelijke voorschriften, als verpakking, etikettering en vervoer van producten.

Investeringen in veiligheid en milieubescherming
Investeringen in veiligheid en milieubescherming

In 2012 investeerde Sika zo'n CHF 5,7 miljoen in technische apparatuur voor milieubescherming (2011: CHF 6,5 miljoen), die met name verbeteringen in energieproductie en risicopreventie tot stand hebben gebracht. De intensievere inspanningen van de afgelopen jaren, vooral het toegenomen gebruik van gespecialiseerde apparatuur, hebben hun vruchten afgeworpen, waardoor Sika vervangingsinvesteringen heeft kunnen verminderen. De courante uitgaven bedragen CHF 20,5 miljoen (2011: CHF 21,9 miljoen). Wereldwijd bedraagt het aantal voltijdse medewerkers binnen het vakgebied milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid meer dan 100.

Gezondheid en veiligheid
Gezondheid en veiligheid

In 2012 bedroeg het aantal arbeidsongevallenongevallen met verloren werktijd van ongeveer een dag 12,9 per 1.000 medewerkers (2011: 13,3 per 1.000 werknemers) en dus iets lager dan het voorgaande jaar. Vanwege kortere afwezigheden na een ongeval, is het aantal verloren dagen per miljoen werkdagen fors gedaald naar 866 (2011: 1050).

Energieverbruik
Energieverbruik

In 2012 bedroeg het energieverbruik 1.571 TJ, wat een jaar-op-jaar stijging betekent (2011: 1.505 TJ). In 2012 waren de productievolumes ook iets hoger dan de voorgaande jaren. 48% van de energiebehoeften van Sika kwam van elektriciteit (2011: 50%). Zoals in het voorgaande jaar, vertegenwoordigde het aardgasaandeel ongeveer een kwart. De rest werd gedekt door stookolie en voor een klein deel door stadsverwarming. De hoeveelheid verbruikte energie per ton product werd teruggebracht tot 560 MJ (2011: 595 MJ).

Emissies in de atmosfeer (Bereik 1)
Emissies in de atmosfeer (Bereik 1)

In 2012 was de uitstoot van CO2, als gevolg van het gebruik van primaire energie (bereik 1), gestegen tot 47.000 ton (2011: 31.000 ton). Deze stijging is volledig toe te schrijven aan de opname van de emissies van Chinese bedrijven, overgenomen in de afgelopen jaren, die nog steeds rekenen op de enorme reserves aan steenkool met een lage calorische waarde om hun energiebehoefte te voorzien. *

Emissie van het verbruik van ingekochte elektriciteit (Bereik 2)
Emissie van het verbruik van ingekochte elektriciteit (Bereik 2)

2012 is het tweede jaar waarvoor Bereik 2-uitstoten werden gerapporteerd. Het verbruik van ingekochte elektriciteit in 2012 bevatte CO2-eq. emissies van ongeveer 98.000 ton, een cijfer die zo'n twee keer groter is dan de direct emissies (2011: 100.000 ton). Deze beoordeling is onderworpen aan een zekere onnauwkeurigheidsgraad omdat het afhankelijk is van niet-geverifieerde statistieken betreffende de energiemix voor het opwekken van elektriciteit in de verschillende landen. Sika past de "Greenhouse Gas Protocol" formule in haar ramingen toe.

Waterverbruik
Waterverbruik

Ondanks de stijging van de productievolumes is het waterverbruik van de Groep ongewijzigd gebleven en bedraagt 1,87 miljoen m³ (2011: 2,0 miljoen m³). Koelwater wordt hoofdzakelijk verkregen uit eigen goedgekeurde putten en wordt niet-verontreinigd terug in de waterkringloop gebracht. Koelwater is goed voor ongeveer driekwart van de totale wateraanvraag van de firma. De hoeveelheid gebruikt water werd teruggebracht tot 0,70 m³ per ton verkocht product (2011: 0,75 m³).

Vast afval
Vast afval

Ondanks de toename van de productievolumes is de hoeveelheid afval niet gestegen in 2012, blijvend aan ongeveer 49.000 ton (2010: 49.000 ton). Als gevolg van de gewijzigde productmix werd ongeveer 18 kg afval gegenereerd per ton product (2011: 19 kg). Ongeveer 40% van het afval, voornamelijk het gedeelte uit de productie van polymeren en mortel, wordt gerecupereerd en gerecycleerd. Zo wordt bijvoorbeeld het afval van de fabricatie van polymeermembranen gemalen en terug in de productie gebracht.

* In vergelijking met aardgas genereert deze brandstof hoge CO2-waarden per warmte-eenheid. Het gasnet in China is buiten de industriële centra nog weinig ontwikkeld, en elektriciteit wordt geproduceerd door steenkoolcentrales. Sika heeft maatregelen genomen om de CO2-uitstoot te verminderen. Het gaat bijvoorbeeld om het gebruik van alternatieve brandstoffen, het recycleren van plastic afval, evenals programma's gericht op de vermindering van het energieverbruik.